F.C.MOLDENHAUER AS

Auksjonsbetingelser
CONDITIONS OF SALE - click here for english version

1
Auksjonen er offentlig, men skriftlige bud blir akseptert, såfremt disse er innkommet til vår postadresse før torsdag 6. november 2014.
2
De angitte priser er utropspriser. I noen tilfeller er denne prisen selgers minstepris.
Alle objekt selges til høysbydende, og alle bud er bindende.
Auksjonarius forbeholder seg dog retten til å trekke tilbake objekter som ikke oppnår tilfredsstillende bud.
Bud under 90% av utrop aksepteres ikke.
Eiendomsrett til solgte objekter overdras først til kjøper når full betaling er mottatt.
Skriftlige budgivere får objektene tilsendt mot postoppkrav dersom ikke annet er avtalt på forhånd.
Utenlandske budgivere får objektene tilsendt mot betaling av forhåndsfaktura.
3
Høyeste skriftlige bud reduseres til 10% over nest høyeste bud.
Auksjonarius dirigerer budgivning i salen etter følgende skala :
 
Kr.
10
under kr.
250
   
Kr.
25
fra kr.
250
-
500
Kr.
50
fra kr.
500
-
1000
Kr.
100
fra kr.
1000
-
3000
Kr.
200
fra kr.
3000
-
10000
Kr.
500
fra kr.
10000
-
20000
Kr.
1000
fra kr.
20000
-
50000
Kr.
2000
fra kr.
50000
-
 100000
Kr.
5000
fra kr.
10000
-
-

Kjøper betaler 18% salær utover tilslaget.
For skriftlige budgivere kommer dessuten porto og forsikring i tillegg.

4
Alle fakturaer forfaller til betaling innen 10 dager fra fakturadato. Etter forfall beregnes renter. På auksjonsdagen kan objekter betales kontant eller med bank-kort.
Betaling med kredittkort godtas ikke uten forutgående avtale om dette er inngått. Betaling med kredittkort vil bli belastet med 3.5% gebyr.
5
Norge er nummerert i henhold til Handlerkatalogen. Priser fra siste utgave av denne er ofte angitt i parentes etter teksten.
Vest-Europa utenom Norge er nummerert etter siste utgever av Facit,  AFA  eller Michel dersom ikke annet er angitt. (SG = Stanley Gibbons)
6
Reklamasjoner må være innkommet innen 7. desember 2014 for kjøpere som tar med seg objektene fra auksjonen. For skriftlige budgivere er reklamasjonsfristen 10 - ti dager - fra sendingen blir postlagt i Bergen. Reklamasjonene må være skriftlig og begrunnet. Mindre defekter ved objekter inneholdende mer enn 3 enkeltmerker, samlinger, massevare, kilovare m.v., kan ikke reklameres. En differanse på opp til 20% av oppgitt mengde eller katalogverdi kan forekomme i samlinger o.l, og må kunne aksepteres av kjøpere av slike partier.
7
Utvidet reklamasjonsfrist på grunn av ønske om ekspertisering må for skriftlige budgivere være avtalt innen auksjonen starter. Salbydere må opplyse om dette i tilslagsøyeblikket
8
Reklamasjoner kan ikke godtas dersom objektet forandres ved noen form for behandling uten at det på forhånd er gitt skriftlig tillatelse til slik behandling av auksjonsfirmaet.
9
Auksjonarius kan avvise bud. Han kan også nekte personer å delta i auksjonen. Objekter kan deles, omgrupperes eller trekkes tilbake. Under auksjonene kan auksjonarius utlyse ny budgivning dersom det oppstår uenighet om hvem av budgiverne som skal få tilslaget.
10
Avgivelse av bud innebærer godkjennelse av ovenstående auksjonsbetingelser. Vi tar forbehold for mulige skivefeil i auksjonskatalogen. Slike berettiger i alle tilfeller full returrett av objektet.